¦DM -> ¦wiatowe Dni Młodzieży

Czym s± ¦DM?
¦wiatowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych całego ¶wiata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadz± się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa.

Kto jest ich autorem?
Pomysłodawc± i pierwszym gospodarzem tych Dni był ¶więty Jan Paweł II, który zgromadził młodych w Rzymie (1984, 1985, 2000), Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Częstochowie (1991), Denver (1993), Manili (1995), Paryżu (1997) i Toronto (2002).
 
¦DM - Papież i Młodzi. Razem.
Po ¶mierci Jana Pawła II kontynuatorem pięknego dialogu Ko¶cioła z młodymi i wielkim orędownikiem ¦wiatowych Dni Młodzieży stał się papież Benedykt XVI, który przewodniczył kolejno spotkaniom w Kolonii (2005), Sydney (2008) i Madrycie (2011). Dzięki posłudze Benedykta XVI Chrystus był ci±gle głoszony i adorowany przez młodych całego ¶wiata, a Ko¶ciół mógł dostrzegać swoje młode i radosne oblicze tak bardzo potrzebne współczesnemu ¶wiatu.
 
W lipcu 2013 r. (Rio de Janeiro) z młodzież± spotkał się papież Franciszek. On także ogłosił, że następne spotkanie młodych odbędzie się w 2016 roku w Krakowie, w Polsce.
 
Trochę historii - spotkania "na próbę"
Dwa pierwsze spotkania (1984, 1985) zorganizowane z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia (1983-1984) i Międzynarodowego Roku Młodzieży (1985) nie były jeszcze ¦wiatowymi Dniami Młodzieży. To jednak one dały papieżowi impuls do podjęcia tej błogosławionej inicjatywy, która trwa do dnia dzisiejszego.
 
Ustanowienie ¦DM
Jako datę ustanowienia ¦wiatowych Dni Młodzieży przyjmuje się dzień 20 grudnia 1985 r., kiedy to Jan Paweł II na spotkaniu opłatkowym, wobec Kardynałów i Pracowników Kurii Rzymskiej, wyraził pragnienie, by ¦wiatowe Dni Młodzieży odbywały się co roku w Niedzielę Palmow± jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe.
 
Wspólnota, formacja i rado¶ć wiary
Celem organizowanych Dni jest przeżycie wielkiej wspólnoty Ko¶cioła Powszechnego, słuchanie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.
 
Znaki ¦DM: Krzyż i Ikona
Spotkaniom towarzysz± dwa szczególne znaki podarowane przez Jana Pawła II, którymi s± Krzyż ¦wiatowych Dni Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Znaki te nie tylko s± z młodymi podczas ¦DM, ale non-stop kr±ż± po ¶wiecie, gromadz±c na modlitwie i adoracji setki, a nawet tysi±ce młodych każdego dnia. 
 
W Niedzielę Palmow±, 13 kwietnia 2014 r., znaki te Ojciec ¦więty przekazał w Rzymie polskiej młodzieży i rozpoczęł± się peregrynacja Krzyża ¦DM i Ikony MB po polskich diecezjach oraz kilkunastu krajach Europy Wschodniej.
 
¦DM - spotkania na temat
Każdy ¦DM wymaga dobrego przygotowania pod względem tre¶ci, nad któr± pochyl± się młodzi gromadz±c się na kilka dni w grupach językowych. Tematykę corocznych spotkań okre¶la sam Ojciec ¦więty, kieruj±c do młodych przesłanie zwane ORĘDZIEM. W czasie ¦DM tre¶ci te s± pogłebiane podczas trzydniowych spotkań zwanych triduum katechetycznym. 

Ile czasu trwaj± ¦DM
¦DM s± spotkaniem wielodniowym. Obecnie maj± one dwie zasadnicze czę¶ci: pierwsza to "Dni w Diecezjach", kiedy młodzież przebywa na terenie całego kraju, który jest gospodarzem spotkania; druga to "Wydarzenia Centralne", czyli tygodniowy pobyt młodzieży w głównym mie¶cie organizacyjnym.

Jaki jest cel "Dni w Diecezjach"?
Struktura "Dni w Diecezjach" zależy od charakterystyki i stylu goszcz±cej diecezji; jest to czas na wzajemne poznanie, integrację, poznanie kultury i topografii danego regionu. Na tym etapie nie brakuje wycieczek turystycznych, wspólnych zabaw, a także zaangażowania społecznego w różne dzieła i projekty przygotowane przez organizatorów. 
 
Jak wygl±da struktura całego tygodnia ¦DM?
Po zakończeniu "Dni w Diecezjach", wszyscy udaj± się do diecezji, któr± Ojciec ¦więty wyznaczył jako miejsce przeżywania wydarzeń centralnych. Młodzież gromadzi się tam na okres całego tygodnia. W poniedziałek przyjeżdża w dane miejsce, we wtorek uczestniczy w ceremonii otwarcia, w ¶rodę, czwartek i pi±tek bierze udział w katechezach i festiwalu młodych, w sobotę pielgrzymuje na miejsce czuwania i uczestniczy w wieczornym spotkaniu z Papieżem, a w niedzielę bierze udział w uroczystej Mszy ¶w. kończ±cej dany ¦DM. Wydarzeniom centralnym towarzysz± specjalne strefy spotkań, zwane Stref± Pojednania oraz Expo-vocation.
 
 
Ważne dopowiedzenie
Udział w ¦DM trwa około dwóch tygodni, ale należy pamiętać, że spotkanie wymaga długiego okresu przygotowań duchowych i organizacyjnych, dlatego prawdziwy czas trwania ¦DM rozpoczyna się wraz z podjęt± decyzj± o uczestnictwie, a kończy z wypełnieniem misji wypływaj±cej z tre¶ci danego spotkania.
 
Ile osób uczestniczy w ¦DM?
Z reguły s± to spotkania bardzo liczne. ¦rednio, przez cały tydzień, bierze w nich udział kilkaset tysięcy młodzieży. Im bliżej jednak sobotniego czuwania z papieżem tym bardziej liczba ta pokonuje granicę miliona uczestników. Największe dotychczasowe spotkania odbyły się w Manili na Filipinach (1995 r.), gdzie wzięło udział ponad 4 miliony młodych oraz w Rio de Janeiro w Brazylii (2013 r.), gdzie na Copacabanie zgromadziło się ponad 3 miliony osób. Ze spotkań odbywaj±cych się w Europie najliczniejsze było w Rzymie w roku 2000, kiedy na Tor Vergata razem z Janem Pawłem II modliło się 2 miliony 180 tysięcy młodych.
 
Młodzi i ci, którzy im towarzysz±
Warto wiedzieć, że zawsze razem z młodzież± w spotkaniach bierze udział bardzo wielu biskupów, duszpasterzy, braci i sióstr zakonnych, osób konsekrowanych, kleryków, nowicjuszy, a od pewnego czasu także ¶wieckich młodych nauczycieli i profesorów akademickich. Na ostatnim ¦DM w Europie (Madryt 2011) było 800 biskupów, 14 tysięcy prezbiterów i kilka tysięcy osób zakonnych.

Najbliższe ¦DM
XXIX ¦wiatowy Dzień Młodzieży, 2014 w wymiarze diecezjalnym
“Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3)

XXX ¦wiatowy Dzień Młodzieży, 2015, w wymiarze diecezjalnym
“Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga ogl±dać będ±” (Mt 5,8)

XXXI ¦wiatowy Dzień Młodzieży, 2016, w wymiarze diecezjalnym i międzynarodowym w Krakowie
“Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dost±pi±” (Mt 5,7)
 
Zapraszamy - nie b±dĽ samotny!
Do¶wiadczenie wspólnoty to jedno z najpiękniejszych owoców uczestnictwa w ¦wiatowym Dniu Młodzieży! Nie czekaj więc na inne zaproszenie. Skoro znalazłe¶ tę stronę czuj się już zaproszony i doł±cz do wielu młodych, którzy w swoich parafiach przygotowuj± się do spotkania w Krakowie.

Strony internetowe po¶więcone ¦DM
Komitet Organizacyjny ¦DM 2016 w Krakowie - www.krakow2016.com
Krajowe Biuro Organizacyjne ¦DM w Polsce - www.kdm.org.pl
Bilet dla Brata - www.biletdlabrata.pl
¦DM na twitterze - https://twitter.com/sdm_pl
 

KDM news: diecezje


     
 

 Partnerzy serwisu